วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคมไทย

Be a leading faculty in Thai traditional medicine for Thai society.

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยสืบไป และดำรงตามปณิธานของพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

พันธกิจ

  • 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทยทุกระดับที่มีคุณภาพ
  • 2. บริการวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ
  • 3. ผลิตผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์
  • 4. บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.

สร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทย

ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม มีทักษะชีวิตในพหุวัฒนธรรมและมีสมรรถนะสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

2.

ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัย

ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

3.

การส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อสังคม

4.

บริการวิชาการและวิชาชีพ

สร้างมาตรฐานและการพัฒนาการให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างในระดับสากล

5.

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย

6.

ด้านการบริหารจัดการ

สร้างการบริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

พ.

พัฒนาวิชาการ

เลิศทางวิชาการ เป็นที่พึ่ง ชี้นําสังคม

ผ.

ผลิตงานมาตรฐาน

ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว

ท.

ทำงานอย่างมืออาชีพ

มุ่งมั่นเสียสละ จิตสาธารณะ นำสู่เป้าหมาย