แจ้งข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ > รายละเอียด

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมี 2 ช่อง ดังนี้

  • - แจ้งเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ > คลิกที่นี่
  • - แจ้งข้อร้องเรียนโดยยื่นแบบเอกสารที่สำนักงานคณะการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 3 ห้อง TTM 311 > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

*สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-282705