อาจารย์

อาจารย์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

image
ผศ.ดร.พท.พัชรวลัย ใจสมุทร
PATCHARAWALAI JAISAMUT
0-7428-2722
patcharawalai.j@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล
JULALAK CHOKPAISARN
0-7428-2722
julalak.c@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.ป.ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์
PHATSASI LAOJEENWONG
0-7428-2721
phatsasi.l@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.พท.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม
PIRUNRAT SAE-LIM
0-7428-2722
pirunrat.s@psu.ac.th
image
อ.พท.ป.กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร
KOCHAKORN SUKJAN INTHANUCHIT
0-7428-2721
kochakorn.s@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.เสถียรพงษ์ ภูผา
SATHIANPONG PHOOPHA
0-7428-2722
sathianpong.p@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.นันทพร พรหมดำ
NANTAPORN PROMDAM
0-7428-2722
nantaporn.p@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.จอมกานต์ ณ พัทลุง
JOMKARN NA PHATTHALUNG
0-7428-2722
jomkarn.n@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.ภิมลมาศ รัตนบุรี
PIMOLMART RATTANABUREE
0-7428-2722
pimolmart.r@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.คุณัญญา สมเพ็ชร
KUNANYA SOMPHET
0-7428-2722
kunanya.s@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.นฤมล เส้งนนท์
NARUMON SENGNON
0-7428-2722
narumon.se@psu.ac.th

อาจารย์วิชาการ

image
รศ.ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
ORATAI NEAMSUVAN
0-7428-2707
oratai.n@psu.ac.th
image
รศ.ดร.นันทิยา จ้อยชะรัด
NANTIYA JOYCHARAT
0-7428-2722
nantiya.j@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.เกศริน มณีนูน
KATESARIN MANEENOON
0-7428-2722
katesarin.m@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
SURASAK LIMSUWAN
0-7428-2722
surasak.l@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.จุฬา วิริยะบุบผา
CHULA VIRIYABUPPA
0-7428-2721
chula.v@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.นงลักษณ์ กุลวรรัตต์
NONGLUK KUNWORARATH
0-7428-2721
nongluk.ku@psu.ac.th
image
ดร.ภญ.อรพรรณ สกุลแก้ว
ORAPHAN SAKULKEO
0-7428-2722
oraphan.s@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์
THANYALUCK SIRIYONG
0-7428-2722
thanyaluck.s@psu.ac.th
image
อ.ดร.พท.ศิริขวัญ มณี
SIRIKHWAN MANEE
0-7428-2722
sirikhwan.m@psu.ac.th

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

image
พท.ป.ฐาปนีย์ เขียวจีน
THAPANEE KEAWJEEN
0-7428-2721
thapanee.k@psu.ac.th