บุคลากรโรงพยาบาล

image
อ.สมพร ชาญวณิชย์สกุล
SOMPORN CHANWANICHSAKUL

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

0-7428-2710
somporn.d@psu.ac.th
image
พท.สุพรรณิกา สมคุณ
SUPANNIKA SOMKUN

แพทย์แผนไทย

0-7428-2710
supannika.j@psu.ac.th
image
พท.ธีรวัฒน์ สุดขาว
TEERAWAT SUDKHAW

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

0-7428-2710
teerawat.sud@psu.ac.th
image
พท.กชกร มุสิกพงษ์
KOTCHAKORN MOOSIGAPONG

แพทย์แผนไทย

0-7428-2710
kotchakorn.m@psu.ac.th
image
พท.บดินทร์ ชาตะเวที
BODIN CHATAWATEE

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0-7428-2710
bodin.c@psu.ac.th
image
พท.สิริพร จารุกิตติ์สกุล
SIRIPORN JARUKITSAKUL

แพทย์แผนไทย

0-7428-2710
siriporn.ja@psu.ac.th
image
พท.ภัทรนันท์ บุญหาว
PATTARANUN BUNHOW

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0-7428-2710
pattaranun.b@psu.ac.th
image
พท.เจษฎา แซ่หยัง
CHADSADA SAEYANG

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0-7428-2710
chadsada.s@psu.ac.th
image
พท.ปาลิตา สุรินยา
PALITA SURINYA

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0-7428-2710
palita.su@psu.ac.th
image
พท.มูฮัยมีน รีมานิ
MUHAIMEEN RIMANI

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0-7428-2710
muhaimeen.r@psu.ac.th
image
นางสาวสุจิตรา หนูอุไร
SUJITTRA NOOAURAI

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-7428-2714
sujittra.n@psu.ac.th
image
นางสาวศรีสุรัฐ ดวงใส
SRISURAT DUANGSAI

พนักงานการเงินและบัญชี

0-7428-2714
srisurat.d@psu.ac.th
image
นางสาวจตุพร ทองสุข
JATUPORN THONGSUK

พนักงานธุรการ

0-7428-2710
jatuporn.t@psu.ac.th
image
นางสาวพัทธ์ธีรา จันทรมาศ
PATTEERA JANTARAMAS

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

0-7428-2710
patteera.j@psu.ac.th
image
พท.จตุพร คงสุขนิรันดร์

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
-
image
พท.ภรเสฎฐ์ อมแก้ว

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
-
image
พท.โสภิตา พูลภักดี
SOPITA POONPAKDEE

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
sopita.po@psu.ac.th
image
พท.สุปรียา โม่งทุ่น
SUPREEYA MONGTHUN

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
supreeya.m@psu.ac.th
image
พท.ญานา หมัดอะดั้ม
YANA MAD A DAM

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
yana.m@psu.ac.th
image
พท.ศุภวิชญ์ ไพยศาสตร์
SUPAWIT PAIYASART

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
supawit.p@psu.ac.th
image
พท.ชลิดา เอียดปาน
CHALIDA IADPAN

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
chalida.i@psu.ac.th
image
พท.มารี ราโมง
MAREE RAMONG

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
maree.r@psu.ac.th
image
พท.วรรณดี สามารถ
WANDEE SAMART

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
wandee.sa@psu.ac.th
image
พท.ปิยาพัชร ชูเสียงแจ้ว
PIYAPAT CHUSIANGJAEW

แพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ

0-7428-2710
piyapat.ch@psu.ac.th