บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานบริหารคณะ

image
นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์
KITTIWAN WANNAPRUK

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภาระงาน: งานการเจ้าหน้าที่ / เลขานุการคณบดี

0-7428-2705
kittiwan.d@psu.ac.th
image
นายสนิท ลิ้นทอง
SANIT LINTHONG

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
ภาระงาน: งานพัสดุ / งานอาคารสถานที่

0-7428-2708
sanit.l@psu.ac.th
image
นางสาวอุษณีย์ ชนะวรรโณ
USSANEE CHANAWANNO

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
ภาระงาน: งานนโยบายและแผน / งานการประกันคุณภาพ / งานประชาสัมพันธ์

0-7428-2705
ussanee.c@psu.ac.th
image
นางจุฑารัตน์ ศรีมณี
JUTARAT SEEMANEE

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ภาระงาน: งานการเงิน / งานยานพาหนะ

0-7428-2704
jutarat.s@psu.ac.th
image
นางอารินี ทองคง
ARINEE THONGKHONG

นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาระงาน: งานวิจัย / งานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

0-7428-2702
arinee.k@psu.ac.th
image
นางสาวปิยะพร สิงห์มหาศักดิ์
PIYAPORN SINGMAHASAK

นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาระงาน: งานกิจการนักศึกษา / งานบริการวิชาการ / การสอบใบประกอบโรคศิลปะฯ

0-7428-2703
piyaporn.si@psu.ac.th
image
นายนิติ โชติแก้ว
NITI CHOTKAEW

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ภาระงาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานโสตทัศนูปกรณ์

-
niti.c@psu.ac.th
image
พท.ธนัท เต็งพาณิชยกุล
THANUT TENGPANICHAYAKUL

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
ภาระงาน: งานบัณฑิตศึกษา / งานผลิตสื่อการเรียนรู้

0-7428-2707
santi.sa@psu.ac.th
image
นางสาวรัตนาวิไล ถาวรสุวรรณ์
RATTANAVILAI THAWORNSUWON

นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาระงาน: งานวิเทศสัมพันธ์ / งานทะเบียนและประมวลผล

0-7428-2709
rattanavilai.th@psu.ac.th
image
พท.วรัญญา ตั้งกิจวรกุล
WARANYA TANGKITWORAKUL

นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาระงาน: การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี / งานหลักสูตรปริญญาตรี / งานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

0-7428-2701
waranya.ta@psu.ac.th
image
นายธีรพงศ์ ดอกดวง
TEERAPONG DOKDUONG

ช่างเทคนิค

0-7428-2705
teerapong.d@psu.ac.th

สนับสนุนสาขาวิชา

image
พท.ดวงทิพย์ สนธิเมือง
DOUNGTHIP SONTIMUANG

นักวิทยาศาสตร์

-
doungthip.a@psu.ac.th
image
นางสาวทวีภรณ์ คีรีคช
THAWEEPORN KEEREEKOCH

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

-
thaweeporn.k@psu.ac.th
image
นายธวัชชัย ศรีสุวรรณ
THAWATCHAI SRISUWAN

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

-
thawatchai.sr@psu.ac.th
image
พท.ธัญพิสิษฐ์ โฆษะวิวัฒน์
TANPISIT KOSAWIWAT

พนักงานบริการ

0-7428-2721
-