หลักสูตรปริญญาตรี


เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย ที่มีทักษะปฏิบัติด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้วิชาชีพกับศาสตร์อื่นเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริการผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
(Bachelor of Thai Traditional Medicine Program)

ชื่อปริญญา

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

พท.บ. / B.TM.

รายละเอียดหลักสูตร


การสมัครเรียน