โครงสร้างองค์กรและกลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารคณะ

สำนักงานบริหารคณะ

กลุ่มงานวิชาการ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย