อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันเวลาทำการ:
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
โทรศัพท์:
โรงพยาลการแพทย์แผนไทย 0-7428-2710
นักศึกษาและการเรียนการสอน 0-7428-2701
อีเมล์:
ttmed@psu.ac.th
ttmed.psu@gmail.com