หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคณาเภสัช เล่มที่ 1 : จุลพิกัด

เกศริน มณีนูน และ พัชรวลัย ใจสมุทร arrow_forward

ตำราองค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร ไกลโคไซด์ น้ำมันหอมระเหย กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัม

ตำรานี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาองค์ประกอบทางเคมีในเภสัชวัตถุ (Chemical Constituent in Materia Medica) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยตำรา “องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพร : ไกลโคไซด์ น้ำมันหอม- ระเหย กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัม” เล่มนี้ ให้รายละเอียดเนื้อหาวิชาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (1) กลุ่ม สารสำคัญในพืชสมุนไพร (Active Substance Groups in Medicinal Plants) (2) ไกลโคไซด์ (Glycosides) (3) น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) (4) กรดอินทรีย์จากพืช เรซิน และบาลซัม (Plant Acid, Resin and Balsam) และ (5) การตรวจสอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสำคัญจากพืชสมุนไพร (Phytochemical Screening) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพื่อมาประกอบ ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในชั้น ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาอื่น ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้
นันทิยา จ้อยชะรัด arrow_forward