ผู้บริหาร

image
รศ.ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ
ORATAI NEAMSUVAN

คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย

-
oratai.n@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.นงลักษณ์ กุลวรรัตต์
NONGLUK KUNWORARATH

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-
nongluk.ku@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
SURASAK LIMSUWAN

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

-
surasak.l@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.จุฬา วิริยะบุบผา
CHULA VIRIYABUPPA

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-
chula.v@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.พท.จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล
JULALAK CHOKPAISARN

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

-
julalak.c@psu.ac.th
image
ดร.พท.เสถียรพงษ์ ภูผา
SATHIANPONG PHOOPHA

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-
sathianpong.p@psu.ac.th
image
ดร.ภญ.อรพรรณ สกุลแก้ว
ORAPHAN SAKULKEO

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

-
oraphan.s@psu.ac.th
image
ผศ.ดร.พท.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์
THANYALUCK SIRIYONG

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

-
thanyaluck.s@psu.ac.th