หลักสูตรปริญญาโท


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและนำไปสู่การใช้ประโยชน์และ เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (Master of Thai Traditional Medicine Program)

ชื่อปริญญา

การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต Master of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

พท.ม. / M.TM.

รายละเอียดหลักสูตรและสมัครเรียน