ขอเชิญบริจาคเงินสมทบกองทุนคณะการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์กองทุน

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการเรียนการสอน ด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย... รายละเอียด

สิทธิประโยชน์

  • - ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จจากคณะฯ และสิทธิประโยชน์นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
  • - ผู้สนับสนุนทุกท่านจะปรากฎรายชื่อเพื่อแสดงความขอบคุณทุกสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะทั้งบนเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

ช่องทางการบริจาค

  • ช่องทางที่ 1 การโอนหรือฝากเงิน เข้าทางเลขที่บัญชี 565-433233-8 ชื่อบัญชี กองทุนคณะการแพทย์แผนไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ช่องทางที่ 2 บริจาคด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การแจ้งส่งหลักฐานการบริจาค

  • - แจ้งส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อที่อยู่ผู้บริจาคมาที่อีเมล์ : jutarat.s@psu.ac.th (งานคลังคณะการแพทย์แผนไทย โทร.0-7428-2704)
  • - แจ้งทางแบบฟอร์มออนไลน์ :https://forms.gle/K5u7qXeVoTnAjfxx8