หลักสูตรปริญญาเอก


เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีพื้นความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และมีทักษะทางด้านการวิจัยระดับสูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่ผลิตงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Thai Traditional Medicine Program)

ชื่อปริญญา

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต Doctor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

พท.ด. / D.TM.

รายละเอียดหลักสูตรและสมัครเรียน