ข่าวสาร > การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ PSU English Placement Test (PSU EPT) ประจำปีการศึกษา 2567 สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67)

ข่าว · 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 AM

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการสอบ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ PSU Engish Placement Test (PSU EPT) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวัตถุประสงค์ของการสอบเพื่อนำผลคะแนนไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระเนื้อหา ภาษาและการสื่อสาร (GE1) ประกอบด้วยรายวิชา 890-101G1, 890-102G1, 890-103G1, 890-104G1 และ 890-105G1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ (หลักสูตรปกติ) ทุกคณะที่กำหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ https://drive.google.com/open?id=1bDZwOewVxW7tU2eAouF-EuHURtW7id19-เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โครงสร้างปีการศึกษา 2567 วิชาบังคับเรียน สาระเนื้อหาภาษาและการสื่อสาร (GE1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (หลักสูตรปกติ)

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวทั่วไป, ข่าวนักศึกษา, ข่าวทุนการศึกษา, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม

แกลลอรี่ภาพกิจกรรมของคณะทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม