People

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์

นางกิตติวรรณ วรรณพฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ภาระงาน: งานการเจ้าหน้าที่ / เลขานุการคณบดี
โทร: 0 7428 2704
อีเมล์: kittiwan.d@psu.ac.th
นายสนิท ลิ้นทอง

นายสนิท ลิ้นทอง

นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาระงาน: งานพัสดุ / งานอาคารสถานที่
โทร: 0 7428 2708
อีเมล์: sanit.l@psu.ac.th
นางสาวอุษณีย์ ชนะวรรโณ

นางสาวอุษณีย์ ชนะวรรโณ

นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาระงาน: งานนโยบายและแผน / งานการประกันคุณภาพ / งานประชาสัมพันธ์
โทร: 0 7428 2701
อีเมล์: ussanee.c@psu.ac.th
นางจุฑารัตน์ ศรีมณี

นางจุฑารัตน์ ศรีมณี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ภาระงาน: งานการเงิน / งานยานพาหนะ
โทร: 0 7428 2704
อีเมล์: jutarat.s@psu.ac.th
Read 999 times