แบบฟอร์มขอใช้บริการออนไลน์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายอินเตอร์
  2. แบบฟอร์มแจ้งลงทะเบียนขอใช้ TTMED-WIFI

งานโสตทัศนูปกรณ์

  1. แบบฟอร์มแจ้งขอใช้งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

* หมายเหตุ ทุกระบบเมื่อแจ้งแล้วจะมีอีเมล์แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบโดยอัตโนมัติ