Program

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (Master of Thai Traditional Medicine)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม:
การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต Master of Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อภาษาไทย:
พท.ม.(การแพทย์แผนไทย)
ชื่อย่อภาษาอังกกฤษ:
M.TM.(Thai Traditional Medicine)

ปรัชญาของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและนำไปสู่การใช้ประโยชน์และ เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและสามารถสมัครแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครออนไลน์)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในกระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรแผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้

แผน ก แบบ ก 1
ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 1) หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
 • 190-682 วิทยานิพนธ์

 • 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 • 190-682 วิทยานิพนธ์
 • 190-581 สัมมนาบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย 1*

 • 9 หน่วยกิต
 • 1 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
 • 190-682 วิทยานิพนธ์
 • 190-681 สัมมนาบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย 2*

 • 9 หน่วยกิต
 • 1 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
 • 190-682 วิทยานิพนธ์

 • 9 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต


แผน ก แบบ ก 2
เรียนรายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2) หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
 • 190-501 การแพทย์แผนไทยขั้นสูง
 • 190-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
 • ........... วิชาเลือก

 • 4 หน่วยกิต
 • 3 หน่วยกิต
 • 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 • 190-582 ปัญหาพิเศษด้านการแพทย์แผนไทย
 • 190-581 สัมมนาบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย 1
 • ........... วิชาเลือก

 • 3 หน่วยกิต
 • 1 หน่วยกิต
 • 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
 • 190-681 สัมมนาบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย 2
 • 190-683 วิทยานิพนธ์

 • 1 หน่วยกิต
 • 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
 • 190-683 วิทยานิพนธ์

 • 9 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย (ดูรายละเอียด)

Read 999 times