Program

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Thai Traditional Medicine Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม:
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต Doctor of Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อภาษาไทย:
พท.ด.
ชื่อย่อภาษาอังกกฤษ:
D.TM.

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีพื้นความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และมีทักษะทางด้านการวิจัยระดับสูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่ผลิตงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

ความสำคัญ

การแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์การแพทย์ที่ช่วยในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการปรับความสมดุลของร่างกาย โดยการแพทย์แผนไทยจะเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่แยกกายและจิตออกจากกัน จึงทำให้การแพทย์แผนไทยมีความแตกต่างกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้ประชาชนใช้การแพทย์แผนไทยเป็นวิธีการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ยังขาดหลักฐานทางวิชาการที่จะมารองรับ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยขาดความน่าเชื่อถือในระดับสากล และประชาชนไม่สามารถเข้าถึงและได้รับบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างปลอดภัย จึงทำให้การแพทย์แผนไทยไม่สามารถพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” และมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการยกระดับงานวิจัยที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน ทุนวิจัยและผลงานวิจัย คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทของคณะ ที่จะพัฒนาคณะให้เป็นคณะแห่งการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยคณะมีเป้าหมายในการพัฒนานักวิจัยและนักวิชาการให้มีความสามารถทางการวิจัยระดับสูง สร้างผลงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ จึงมีแนวคิดจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนางานวิจัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น และสามารถตอบสนองกับแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยและคณะวางไว้ ซึ่งการเปิดสอนในหลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญขั้นสูงในสาขาการแพทย์แผนไทย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต่อไปได้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ้ง
 • สามารถพัฒนาผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและสามารถนำความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรแผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 • แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 • ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย /และภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
 • การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยและสามารถสมัครแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย (ดูรายละเอียด)

Read 999 times