Program

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (Bachelor of Thai Traditional Medicine Program)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม:
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต Bachelor of Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อภาษาไทย:
พท.บ.
ชื่อย่อภาษาอังกกฤษ:
B.TM.

ปรัชญาของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทย ให้เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน และนำไปสู่การใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

คณะการแพทย์แผนไทย เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทย ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางด้านการแพทย์แผนไทย ไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี มีทักษะในเชิงวิชาชีพ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการจัดการ วิเคราะห์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย และผสมผสานความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันให้เกิดเป็นความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

สาระความรู้ที่เรียน ประกอบด้วย 4 หลักวิชาด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้

1.เวชกรรมไทย:
เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวางแผนการรักษาโรค และการตั้งตำรับยารักษาโรค
2.เภสัชกรรมไทย:
เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และเภสัชกรรม (การปรุงยาแผนไทย)
3.ผดุงครรภ์ไทย:
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังคลอด
4.นวดไทย:
เกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน นวดราชสำนัก นวดเพื่อการรักษา นวดไทยทักษิณ นวดบริการสุขภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี วุฒิที่ได้รับ คือ พท.บ.(การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  1. กลุ่มวิชาภาษา
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

30 หน่วยกิต

  • 12 หน่วยกิต
  • 10 หน่วยกิต
  • 8 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
  2. กลุ่มวิชาชีพ

115 หน่วยกิต

  • 51 หน่วยกิต
  • 64 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 151 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพหรือฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในวิชาปฏิบัติการจะเน้นสอนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยารักษาผู้ป่วยจริง รู้จักสมุนไพรที่มีการนำมาใช้เป็นยาทั้งในรูปแบบสดและแห้ง ฝึกให้สามารถเตรียมยาแผนไทยในรูปแบบยาเตรียมต่างๆ เช่น ผง เม็ด แคปซูล ฯลฯ นอกจากนี้ยังฝึกให้สามารถเตรียมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในหลากหลายรูปแบบ เช่น ครีม เจล แคปซูล ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่จะออกไปประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี

มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา โดยจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และเป็นการวัดผลการประมวลความรู้เชิงวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ได้แก่ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทยใน 4 ประเภท คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย มีการเตรียมความพร้อมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิดในการสร้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการทำงาน

แหล่งงานรองรับ

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในโรงพยาบาล และ/หรือ สถานพยาบาลที่มีการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปัจจุบันสถานบริการสุขภาพของภาคเอกชน เช่น สถานบริการนวดไทย สปาไทย มีความต้องการบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยสูงมาก นอกจากนี้เมื่อได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย

ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เหมาจ่าย 22,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือประมาณ 176,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ดาว์โหลด

Read 999 times