"บริการแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เปิดหีบภูมิปัญญาไทย ยาสมุนไพรล้ำเลิศ เปิดสู่ชุมชน แหล่งฝึกฝนแพทย์แผนไทย"


ประวัติ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 โดยปรับปรุงจากอาคารคาเฟตเก่า ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่หลักในการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ตั้งแต่การรับผู้ป่วย การซักถามและบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย ตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาโรค หรือฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น การรักษาด้วยยา การให้คำแนะนำการใช้ยา ปรุงยา เตรียมยา และจ่ายยาให้กับผู้ป่วย การรักษาด้วยการนวดไทย อบ ประคบ และฤๅษีดัดตน การติดตามผลการรักษา รวมไปถึงหลักการบริหารจัดการในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ได้มีการต่อเติมจากอาคารเดิมเป็นห้องผลิตยาแผนไทย เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตยาสำหรับจ่ายแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2552

ปัจจุบันโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดให้บริการวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้ง 4 สาขา คือ

เวชกรรมไทย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรค เปรียบเทียบหาความความสัมพันธ์ของสาเหตุการเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรค วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธาตุกำเนิด ธาตุปัจจุบันและอาการเจ็บป่วย และหลักการของการแพทย์แผนไทย และให้การรักษาด้วยยาแผนไทย หรือยาสมุนไพร

เภสัชกรรมไทย ได้แก่ การเตรียมยาหรือผลิตยาแผนไทย สำหรับการจ่ายแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ ทั้งยาสมุนไพรเดี่ยว ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และตำรับยาสมุนไพรอื่นๆ กว่า 40 ตำรับ

นวดไทย ได้แก่ การตรวจ การวินิจฉัย และการบำบัดโรคด้วยการนวดโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานวดไทยที่มีความรู้ความสามารถ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ นวดบำบัดโรค นวดน้ำมัน นวดฝ่าเท้า

ผดุงครรภ์ไทย ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาวะของทารก หญิงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และภายหลังคลอด และการดูแลตามหลักการแพทย์แผนไทย ผนวกกับการนำภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพตามวิถีไทยโบราณมาประยุกต์ใช้ เช่น การทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ การประคบสมุนไพร การนั่งถ่าน ทั้งนี้เพื่อให้มารดาหลังคลอด กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยบริการที่พร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน และยังเป็นสถานที่หลักในการฝึกปฏิบัติงาน และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ
  1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย
  2. ให้บริการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
  3. เปิดให้บริการวิชาชีพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป เน้นการพัฒนาการให้บริการวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
อาคารคาเฟต(เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2710, แฟกต์ 0-7428-2711