Calendar

ปฎิทินกิจกรรมคณะ

- ขั้นตอนการเพิ่มกิจกรรมลงในปฏินทิน

  1. คลิกปุ่ม "เพิ่มกิจกรรมใหม่" (หากเริ่มใช้งานปฎิทินเป็นครั้งแรก ให้คลิกปุ่ม ซึ่งอยู่ตรงบริเวณขวาล่างของปฎิทิน)
  2. ล๊อคอินเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์ @psu.ac.th ที่สมัครเป็น PSU-GAFE แล้วเท่านั้น (ขั้นตอนการสมัคร)
  3. คลิกที่ปฏินทินตรงบริเวณวันที่ที่ที่ต้องการเพิ่มกิจกรรม โดยมีรายละเอียดวิธีการใช้งานดังนี้ (สรุปย่อการใช้งาน / สอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียด PDF / วิดีโอสอนการใช้งาน )

(*หมายเหตุ ผู้ที่สามารถเพิ่มกิจกรรมลงในปฏินทินได้ จะต้องขอสิทธ์การเพิ่มข้อมูลกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน โดยแจ้งอีเมล์ผู้ใช้งานมาที่ niti.c(at)psu.ac.th)

- การใช้งาน Google Calendar บท Smart Phone

ท่านสามารถเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินผ่านแอพพิเคชั่นบนมือถือได้เช่นเดียวกับบนเว็บไซต์ โดยทำการติดตั้งแอพ Google Calendar ลงในมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ Andorid และ IOS

ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

Read 999 times