branch

สาขาผดุงครรภ์ไทย

ผดุงครรภ์ไทย

ผดุงครรภ์ไทย หมายถึง การตรวจ การบำบัด การให้คำแนะนำและการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์ และระยะคลอด การทำคลอด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย (ตามนิยามของกองประกอบโรคศิลปะ) ซึ่งในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งทฤษฎีของผดุงครรภ์ไทยร่วมกับหลักวิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาคือ

ผดุงครรภ์ไทย ๑
นักศึกษาจะเห็นได้ถึงความสำคัญของการผดุงครรภ์ไทย วัฒนธรรมการเกิดและการอยู่ไฟของครอบครัวไทย สรีระร่างกายของหญิงและชายวัยเจริญพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ตลอดจนกระบวนการทำคลอดในรายคลอดปกติ
ผดุงครรภ์ไทย ๒
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์แม่และเด็ก ทั้งอาการปกติและอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมารดาระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันได้

นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านผดุงครรภ์ไทยในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากผู้ป่วยจริงอย่างครบกระบวนตั้งแต่การดูแลมารดาในระยะก่อนคลอด โดยนักศึกษาต้องสามารถตรวจครรภ์ประเมินอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอดได้

การดูแลระยะคลอด นักศึกษาต้องตรวจประเมินหรือบำบัดตามหลักการแพทย์แผนไทยในระยะที่มารดาเจ็บครรภ์ สามารถช่วยหรือทำคลอดปกติตลอดจนการรับเด็กทารกได้และระยะหลังคลอด นักศึกษาสามารถให้การบำบัดอาการผิดปกติและการดูแลของมารดาหลังคลอด เช่น การประคบบริเวณเต้นนมมารดาในกรณีน้ำนมน้อยหรือน้ำนมไม่ไหล การนวดพื้นฐานบริเวณขาและหลังของมารดาหลังคลอด เป็นต้น

และนักศึกษาอธิบายหลักการและประโยชน์ของการอยู่ไฟตามหลักการแพทย์แผนไทยได้ เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การนั่งถ่าน การอบสมุนไพร การอาบน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การพันผ้าหน้าท้อง และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดได้ถูกต้องและเหมาะสม

Read 999 times