branch

สาขาการนวดไทย

การนวดไทย

การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวไทยที่มีการถ่ายทอดและเป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่อดีตจนสู่ปัจจุบัน เนื่องจากการนวดไทยมีทั้งการนวดเพื่อการรักษา การนวดเพื่อสุขภาพและการนวดเพื่อความงาม โดยใช้หลักการกด การสัมผัส เพื่อเพิ่มอัตราการไหลเวียนโลหิต ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและช่วยให้จิตใจสดชื่น ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้กำหนดวิชาในการศึกษาการนวดไทย ดังนี้

การนวดไทย ๑
นักศึกษาจะได้ทราบถึงประวัติและวิวัฒนาของการนวดไทย รูปแบบของการนวดไทยมี 2 แบบ คือ แบบเชลยศักดิ์และแบบราชสำนัก มีการศึกษาเกี่ยวกับเส้นประธาน 10 และโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประธาน 10 การวางแผนการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพด้วยกรรมวิธีการนวดไทย ตลอดจนสามารถประเมินภาวะและการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การนวดไทย ๒
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสูตรการนวดรักษาโรคตามแบบราชสำนัก เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเท้าแพลง คอตกหมอน ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1, 3 หลัง ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4, 5 หลัง จับโปงแห้ง/น้ำเข่า เป็นต้น โดยรูปแบบการศึกษาจะเป็นการนำหลักทฤษฎีตามหลักการแพทย์แผนไทยอธิบายร่วมกับหลักการของแพทย์แผนตะวันตก และมีการฝึกปฏิบัติการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทยจากภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน

นอกจากการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติกับผู้ป่วยจำลองแล้ว ยังมีรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกับผู้ป่วยจริงในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและได้นำความรู้และทฤษฎีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการตรวจ รักษากับผู้ป่วยจริง

หัวใจหลักในการศึกษาของการนวดไทย คือ น้ำหนักมือหรือกำลังนิ้วมือ ซึ่งนักศึกษาจะต้องฝึกยกกระดานโดยการนั่งขัดสมาธิเพชร มือโหย่งนิ้วเป็นรูปถ้วยและยกตัวเองขึ้นเหนือจากพื้น เพื่อให้มีน้ำหนักมือที่ดีและทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี

Read 999 times