branch

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่หลักในการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ตั้งแต่การรับผู้ป่วย การซักถามและบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย ตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาโรค หรือฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น การรักษาด้วยยา การให้คำแนะนำการใช้ยา ปรุงยา เตรียมยา และจ่ายยาให้กับผู้ป่วย การรักษาด้วยการนวดไทย อบ ประคบ และฤๅษีดัดตน การติดตามผลการรักษา

รวมไปถึงหลักการบริหารจัดการในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

พันธกิจ

  1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย
  2. ให้บริการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
  3. เปิดให้บริการวิชาชีพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป เน้นการพัฒนาการให้บริการวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน

ข้อมูลติดต่อ:

โรงพยาบาลการแพทย์การแผนไทย
อาคารคาเฟต(เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2710

เว็บไซต์:

www.ttmed.psu.ac.th/hospital
Read 999 times