May082012

โครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

All rights reserved by TTME-PSU

งานบริการวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตำบลพะตง ได้จัดโครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ณ วัดควนเนียง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555[size=4]*** อ่านรายละเอียดในบทความ [b][u]“สาระความรู้จากการจัดโครงการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ ชุมชน : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” [/u][/b][/size]
Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์