Feb032021

ประกาศโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564

All rights reserved by TTME-PSU

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2564 ของคณะการแพทย์แผนไทย เนื่องจากไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จัดส่งเอกสารไปให้คณะการแพทย์แผนไทย ดังนี้

  1. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
  2. รายงานการตรวจตาบอดสี

ส่งไปที่ e-mail : mana.ra@psu.ac.th หรือส่งโทรสาร ที่ 0 7428 2709 (คุณมานะ รักษ์วงศ์) หรือนำส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะฯ อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์และผลสอบเป็นโมฆะ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมานะ รักษ์วงศ์ โทร. 0 7428 2702 หรือ 081 5984237

**มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์