May142020

ประกาศข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

All rights reserved by TTME-PSU

นักศึกษาใหม่คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

#ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองโดยเฉพาะ

  1. ผลการตรวจตาบอดสี จะต้องไม่เป็นตาบอดสีในระดับปานกลางขึ้นไป
  2. ผลการตรวจสุขภาพร่างกาย จะต้องปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
* หากพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามประกาศฯ จะถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ

#เอกสารที่ต้องอัพโหลดผ่านระบบ (SE-DOC) บน Web Site : https://regfile.psu.ac.th/student

  1. รูปถ่ายนักศึกษา
  2. บัตรประชาชน
  3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1) ฉบับที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา
  4. ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย
  5. ใบรายงานการตรวจตาบอดสี หรือใบรับรองจักษุแพทย์
* ดูรายละเอียดของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ได้ที่ WebSite : https://reg.psu.ac.th/reg/News_newstudent.aspx

#กรอกข้อมูลแบบสำรวจนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ปี 2563

- คลิกแบบฟอร์มสำรวจนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ปี 2563 (งานกิจการนักศึกษา)

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์