Jun282019

โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ประจำปี 2562

All rights reserved by TTME-PSU

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยตั้งแต่บรรพบุรุษมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆได้ แต่ในปัจจุบันภูมิปัญญาการแพทย์อันมีค่าเหล่านี้ได้ลางเลือนไปกับกาลเวลา ประชาชนต้องพึ่งหมอและโรงพยาบาลมากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพโดยการพึ่งพาตนเอง การแพทย์แผนไทยเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับคนในชุมชนได้แบบปฐมภูมิ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นดังนั้นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ทำการโครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย” โดยมีการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆจากสมุนไพรเช่น ยาดมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร ตำรับยาสมุนไพรรักษาอาการป่วยเบื้องต้น ฯลฯ และวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามแนวทางการแพทย์แผนไทย เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การนวด การใช้ท่าฤๅษีดัดตน เป็นต้น ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชน มีความเข้าใจในการแพทย์แผนไทย มองเห็นคุณค่าของยาไทย สมุนไพรไทย ที่มีอยู่มากมายในชุมชนของตนเอง และรู้จักเลือกสรรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวตามแนวทางการแพทย์แผนไทยเพื่อประชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร นำไปใช้ในครัวเรือน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประมาณ 80 คน

ระยะเวลา/สถานที่จัดกิจกรรม

7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ ถ. ปุณณกัณฑ์ ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • คณะหน่วยงาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • หน่วยงานร่วม ตลาด FINดีอยู่ดี

กิจกรรมในโครงการ

การดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น การทำอาหารเพื่อสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร การทำยาหม่องสมุนไพร โดยทีมงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
  2. สาธิตการทำเมนูสุขภาพสำหรับหน้าฝน : ยำหัวกระจุย พร้อมลุยหน้าฝน (ปรับธาตุรับหน้าฝน)
  3. สอนการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร : สเปรย์ตะไคร้หอม และ พิมเสนน้ำสุคนธพฤกษ์
  4. กิจกรรมเข่าดี มีสุข (พอกยาสมุนไพร)

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวสลิลทิพย์ ฟุ้งธรรมสาร โทร. 074-282710, 093-5829404

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์