Dec132017

ประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

คณะการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์ขอนำร่างประกาศ TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๑ เครื่อง
  2. เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี แมสสเปกโตรเมตตรี จำนวน ๑ เครื่อง
  3. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง

จึงขอประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ และวิจารย์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

โดยผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นมายังเว็ปไซต์ของหน่วยงานโดยเปิดเผย หรือ จะส่งเป็นเอกสารปิดผนึก มาที่งานพัสดุ คณะการแพทย์แผนไทย ที่อยู่ คณะการแพทย์แผนไทย (อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

หรือทางอีเมล์ sanit.l@psu.ac.th

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์