Jul182017

แจกฟรี! หนังสือคณาเภสัช เล่มที่ 1 : จุลพิกัด

“คณาเภสัช” เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่มสมุนไพร โดยการนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณคล้ายกัน มีรสยาไม่ขัดกัน มาจัดรวมเป็นกลุ่มและกำหนดชื่อเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการจดจำ การจัดตำรับยา และความสะดวกในการเขียนใบสั่งยา ตลอดจนการเขียนตำราต่างๆ สมุนไพรที่นำมาจัดพิกัดยาประกอบด้วยจำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 สองสิ่งขึ้นไป โดยทั่วไปสมุนไพรแต่ละชนิดที่นำมาจัดในพิกัดยา มักมีฤทธิ์ส่งเสริม และไม่หักล้างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค พิกัดยาจำแนก ได้ 3 กลุ่ม คือ จุลพิกัด พิกัด และมหาพิกัด

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเฉพาะจุลพิกัด เนื่องจากเป็นพิกัดยาที่มีข้อมูลจำนวนมาก ส่วนพิกัดยา อื่นๆ จะจัดทำภายหลัง โดยเนื้อหาครอบคลุมจุลพิกัดต่างๆ ได้แก่ จุลพิกัดต่างกันที่ถิ่นกำเนิด สี ขนาด ชนิด (เพศ) และรส รวมทั้งสิ้น 62 พิกัดยา แต่ละพิกัดยาประกอบด้วยข้อมูล ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้ สรรพคุณ และภาพประกอบ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ เช่น ตัวอย่างตำรับยาที่ได้รวบรวมจากหมอพื้นบ้านท่านต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ผู้เขียน และนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รวบรวมไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณาเภสัช (จุลพิกัด) ของทุกท่านดาว์โหลด

Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์