Sep062012

เรื่องเล่าของหมอไทย เมื่อหัวใจตอ้งการการดูแลแบบองค์รวม

All rights reserved by TTME-PSU
หัวใจคนเรามี 4 ห้อง แบ่งซ้าย-ขวา และแบ่งเป็นห้องบน-ล่าง มีลิ้นหัวใจ ใน 1 วันหัวใจจะเต้นประมาณ 100,000 ครั้ง และสูบฉีดเลือดประมาณวันละ 2,000 แกลลอน แต่ถ้าวันหนึ่ง... หัวใจเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะทำอย่างไร...


[b]การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบองค์รวม(Holistic care of patients with heart disease.)[/b]
[p align=center][/p]
สุขภาวะทางร่างกาย การออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตแจ่มใส และช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นอีกด้วย เช่น การทำฤาษีดัดตน รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยงดอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งทาให้ความดันโลหิตสูง เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบได้ง่าย และหันไปกินผักผลไม้ให้มากขึ้น
[separator]
สุขภาวะทางจิต การดูแลสุขภาพจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด การรู้จักควบคุมอารมณ์ และการพึงระลึกไว้เสมอว่า ความเครียดและความโกรธ เป็นตัวการสำคัญที่ทาให้หัวใจเต้นแรงและทางานหนักขึ้น การทำสมาธิ การใช้น้ำมันสมุนไพร การนวด และการกดจุดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลจิตของที่ดีสุขภาวะทางสังคม

นอกจากจิตใจที่สงบ ผ่อนคลายแล้ว ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็มีผลต่อสุขภาพมาก การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับบริบทสังคม แม้แต่การพบปะพูดคุยกันระหว่างคนไข้ด้วยกัน และการช่วยเหลือกันตามโอกาสก็เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

การทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบ ผ่อนคลาย สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ได้ผลอย่างแท้จริงและยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับความเป็นจริง ความเจ็บป่วยนั้นเป็นธรรมดาของชีวิต ดังนั้นหากผู้ป่วยยอมรับในสภาพ และมีความคิดบวกก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดกาลังใจที่เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยอย่างมีสติ


[b]“ไม่มีหมอคนไหนจะดีเท่าเราเป็นหมอตัวเอง ป้องกันดีกว่าแก้ไข ห่างไกลโรคหัวใจ...”[/b]


บทความโดย…นพท.วรายุทธ อุทังโค (5211510055) และ นพท.วริศรา เขียวดี (5211410056)

รายวิชา 170-401การวินิจฉัยและการรักษาโรคกษัยและโรคลม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เจษฎาพร บุญพ่อมี
Read 999 times Last modified on Thursday, 06 June 2013 07:18

Leave a comment

*ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์