About

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ค่านิยม

พัฒนาวิชาการ

ผลิตงานมาตรฐาน

ทำงานอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อสังคมไทย

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทยทุกระดับที่มีคุณภาพ
  2. บริการวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ
  3. ผลิตผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์
  4. บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  1. สร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม มีทักษะชีวิตในพหุวัฒนธรรมและมีสมรรถนะสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้
  3. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
  4. สร้างมาตรฐานและการพัฒนาการให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างในระดับสากล
  5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย
  6. สร้างการบริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล

Read 999 times