About

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

พัฒนาวิชาการ

ผลิตงานมาตรฐาน

ทำงานอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อสังคมไทย

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีสมรรถนะสากล และมีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลิตผลงานวิจัยที่เน้นการอนุรักษ์และการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  3. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  1. สร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม มีทักษะชีวิตในพหุวัฒนธรรมและมีสมรรถนะสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้
  3. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
  4. สร้างมาตรฐานและการพัฒนาการให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างในระดับสากล
  5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย
  6. สร้างการบริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล

Read 999 times