About

ตราสัญลักษณ์

ที่มาและความหมาย

คณะการแพทย์แผนไทย ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีชื่อของคณะการแพทย์แผนไทย อยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำคณะการแพทย์แผนไทย มีองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี

ม.อ. คือ อักษรย่อ พระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช"

สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่) โปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช" ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา

คณะการแพทย์แผนไทย คือ ชื่อของคณะการแพทย์แผนไทย อยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read 999 times