About

สีประจำคณะ

สีเหลือง-ทอง

คณะการแพทย์แผนไทย ได้กำหนดให้สีประจำคณะการแพทย์แผนไทย คือ สีเหลืองเกสรบุนนาค(รหัสสี RGB: #d7ae1c) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551

และสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 305(3/2551) เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2551

สีเหลืองเกสรบุนนาคเป็นสีผสมระหว่างสีเหลืองและสีเขียว (สีเหลืองเป็นสีสัญลักษณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสีเขียวเป็นสีสัญลักษณ์ทางด้านการแพทย์)

Read 999 times